Kampaania "Kondimootoriga tööle"

1. Kampaania Korraldaja
1.1. SportID International OÜ veebikeskkonnas toimuv kampaania “Kondimootoriga tööle” on suunatud ettevõtete töötajate liikumise ja heaolu suurendamiseks.
1.2. Kampaania Korraldajad on SportID International OÜ (registrikoodiga 12231911) ja Eesti Firmaspordi Liit MTÜ (registrikoodiga: 80228438). Edaspidi: Korraldaja.

2. Kampaania kirjeldus
1.3. Kampaania toimub perioodil 09.09-29.09.2019.
1.4. Kampaanias saavad osaleda neljaliikmelised (4) tiimid. Osalemiseks on vaja, kas SportID või Fit100 kasutaja olemasolu kõikidel tiimiliikmetel.
1.5. Liikumisviisid, mis arvesse lähevad, on:
 1.5.1. käimine/kepikõnd;
 1.5.2. jooksmine;
 1.5.3. rattasõit/maastikusõit;
 1.5.4. rulluisutamine/rullsuusatamine/rulasõit.
1.6. Tiimi registreerimiseks on vajalik registreerida tiim kasutades selleks hashtag’i (#). Tiiminimi peab olema kujul #Tiiminimi, näiteks #SportIDtiim. Tiimi nimi (#TiimiNimi) tuleb kirjutada iga liikumiskorra sisestamisel kommentaaridesse kõikidel tiimiliikmetel. Ainult #TiimiNimi sisestused lähevad üldedetabelis arvesse. 
 1.6.1. Tiimi nime on vajalik registreerida ühe korra.
1.7. Ühe tiimi liikmeteks arvestame neli (4) esimest sama #tiiminime kasutanud kasutajat.
1.8. Liikumiskordade märkimiseks on vajalik kasutada ühte märgitud võimalustest:
 1.8.1. SportID treeningpäevikut (www.sportid.ee);
 1.8.2. Fit100 treeningäppi (iOS ja Google Play).
1.9. Kampaanias osalemiseks tuleb viiel päeval nädalas märkida, kas SportID või Fit100 treeningpäevikusse vähemalt üks liikumiskord.
 1.9.1. Iga märgitud liikumiskord annab osalejale 1 punkti.
 1.9.2. Päevas saab teenida maksimaalselt 2 punkti ühe osaleja kohta. Kui liikumiskordasid ühel päeval on märgitud  rohkem kui kaks, siis teenib osaleja päeva eest siiski maksimaalselt 2 punkti.
1.10. Arvesse lähevad esmaspäevast pühapäevani viiel (5) päeval sisestatud liikumiskorrad.
 1.10.1. Kui osaleja sisestab rohkem kui viiel päeval liikumiskorrad, siis välistatakse vähemate liikumiskordadega      päevad. Juhul, kui võrdsete liikumiskordadega päevi on mitu, võetakse arvesse nädala algusele lähemad.
1.11. Kampaania eesmärgiks ei ole kilomeetrite kogumine. Olulised on märkimiskorrad ja nende regulaarsus.
 1.11.1. Üldtabelisse kilomeetrite all arvestatakse liikumiskorrad, sama loogika alusel, kuidas arvestatakse punkte. Juhul, kui ühes päevas on rohkem kui kaks sisestust, arvestatakse kilomeetreid esimesel kahel. 
1.12.   Liikumiskorrad on soovituslik lisada samal päeval, millal liikumine toimus.
 1.12.1.   Lubatud ka eelmise päeva liikumiste märkimine järgmisel päeval (nt kolmapäeval võib märkida teisipäevast  liikumist).
1.13. Kui osalejal ei ole võimalust minna tööle või tulla sealt tagasi mõnda nimetatud liikumisviisi kasutades, võib ta kompenseerida need korrad mõne muu liikumiskorraga (rattasõit, rulluisutamine, jooksmine, kõndimine) samal päeval.
1.14. Treeningud peavad olema sisestatud avalikult. Privaatselt sisestatud treeningud ei lähe arvesse.
1.15. Maksimaalselt on ühel tiimiliikmel võimalik koguda nädalas 10 punkti ja tiimil 40 punkti. Minimaalselt on tiimi konkurentsis püsimiseks vaja koguda igal tiimiliikmel 5 punkti ja tiimil 20 punkti nädalas.

3. Muud tingimused
3.1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile osapooltele kohustuslikud.
3.2. Auhinnad loositakse välja ainult nende tiimide vahel, kes püsivad konkurentsis lõpuni välja (va vaheauhindade loosimine). 
3.2.1. Auhindade loosimises arvestame kogutud punkte kui hääli tiimi kasuks kõikide konkurentsis püsinud tiimide summast. Näiteks: Kui tiim on kogunud 20 punkti ja teine tiim on kogunud 40 punkti, siis kokku on loosimises 60 häält, millest 20 ühele ja 40 teisele. Seega, mida rohkem punkte tiim kogub, seda suurem on võiduvõimalus.
 3.2.1. Tiim ei osale loosimistes, kui üks või rohkem liikmeid ei ole täitnud liikumiskordi vastavalt reeglitele ja        sisetanud vähem kui viis (5) liikumiskorda ühes nädalas.
3.3. Tiimidel on võimalik koguda lisapunkte:
 3.3.1. Ettevõte alustab SportID keskkonnas spordikompensatsiooni pakkumist igale tiimiliikmele = 1 punkt tiimile;
 3.3.2. Kõik tiimiliikmed soetavad kampaania perioodil SportID-st vabalt valitud teenuse = 1 punkt tiimile;
 3.3.3. Ettevõte osaleb Firmaspordi poolt korraldaval Sügisspartakiaadil = 1 punkt;
 3.3.4. Tiimiliikmed teevad ühispildi Toyotaga ning laevad üles selle enda sotsiaalmeedia lehele = 1 punkt tiimile;
  3.3.4.1. Kohustuslik taggida ära @SportID ja @Firmasport ning lisada hashtagid: #SportID #Firmasport        #Kondimootor2019 #Toyota #Amserv
        3.3.4.2. Punkti on võimalik tiimil teenida kampaania jooksul ühe korra.
3.4. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada ning jätta sooduspakkumised pooleli, teavitades sellest e-posti teel, sotsiaalmeedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
3.5. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 14.10.2019 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutlusele ei võta.
3.6.   Lisateavet Kampaania kohta saab SportID International OÜ e-posti teel: info@sportid.com.
Campaign „Walk to work“

1. Organiser of the campaign
1.1. The campaign „Walk to work“ takes place in the SportID International OÜ web environment. It is a campaign organised to improve the health and active lifestyle of employees spending their days sitting in an office chair or in a forced position.
1.2. The organisers of the campaign are SportID International OÜ (register code: 12231911) and Eesti Firmaspordi Liit MTÜ (register code: 80228438). From here on forward: Organiser.

2. Campaign Description
2.1. The campaign takes place from 9th of September to 29th of September.
2.2. Teams of four (4) can take part in the campaign. In order to take part, every team member has to own either a SportID account or a Fit100 account.
2.3. Ways of moving that are taken into account are:
2.3.1. walking/nordic walking;
2.3.2. running;
2.3.3. cycling/mountain bike riding:
2.3.4. rollerskating/roller skiing/skateboarding.
2.4. In order to register Your team a hashtag (#) is needed. The team name has to be in the form of #Teamname, for example #SportIDteam.
2.4.1. The team name needs to be registered once.
2.5. The first four (4) users to use the same #Teamname will be considered in one team.
2.6. To mark down your ways of moving, one of the following options must be used:
2.6.1. SportID training diary (www.sportid.com);
2.6.2. Fit100 training app (iOS and Google Play).
2.7. At least one movement a day, five days a week must be marked down in the app or diary in order to take part in the campaign.
2.7.1. Every movement will give the participant 1 point.
2.7.2. Maximum 2 points a day can be earned by one user. If there are more than two movements marked down, then the participant still receives the maximum 2 points.
2.8. The movements marked down on five (5) days, from Monday to Sunday will be taken into account.
2.8.1. If the participant marks down movements on more than 5 days, then the days that have a smaller number of movements will be excluded. If there are multiple days with the same number of movements, then those days will be taken into account that are closer to the beginning of the week.
2.9. The number of kilometres is not the objective of the campaign. Important are the number of movements and their regularity.
2.9.1. The kilometres seen in the overall leaderboard are taken into account the same way as the points. If there are more than two movements recorded, then the kilometres from the first two movements are displayed.
2.10. The movements are advised to be marked down the same day that they have been made.
2.10.1. It is allowed to mark down the movements from the day before (f.e. on Wednesday the movements from Tuesday can be marked down).
2.11. If it is not possible to move to work with one of the ways named beforehand, then the participant can compensate the movement on another route on the same day.
2.12. The trainings or movements have to be public. The movements marked down privately will not be taken into account.
2.13. The maximum number of points earned by one participant in a week is 10 points and for the team it is 40 points. In order to stay in the competition a minimum of 5 points a week is to be earned by one participant and minimum of 20 points by the team.

3. Other terms
3.1. The procedure for carrying out the campaign is stated by the rules of the Campaign. All decisions made by the Organiser are final and obligatory to all sides.
3.2. The awards will be given to those teams that stay in the competition until the end (except the interim awards).
3.3. In drawing the awards, we take into account the points as votes for the team. For example, if one team has 20 points and the other 40, then there are 60 votes in the draw, where 20 belong to one team and 40 to the other. Therefore, the more points your team collects, the bigger the chance of winning.
3.3.1. The team will not take part in the draw if one of the team members has not fulfilled the minimum of 5 movements in a week.
3.4. There is a chance to collect additional points for the team:
3.4.1. The company starts to offer sports compensation to every team member through SportID = 1 point for the team;
3.4.2. Every team member purchases one freely chosen item from the SportID web environment during the campaign = 1 point;
3.4.3. The company that the team members belong to, takes part in the Sügisspartakiaad organised by Eest Firmaspordi Liit MTÜ = 1 point;
3.4.4. Team members together take a picture with a Toyota and upload it to their social media = 1 point;
3.4.4.1. It is mandatory to tag @SportID, @Firmasport and add the hashtags: #SportID, #Firmasport, #Kondimootor2019 #Toyota #Amserv.
3.4.5. Every additional point can only be earned once during the campaign.
3.5. In the case of force majeure the Organiser has the right to end the campaign unilaterally and ahead of time, and to cancel the discount offers, by informing via e-mail, social media or in another appropriate way.
3.6. All disputes arising from the Campaign will be resolved in accordance with the applicable law of the Republic of Estonia. All claims must be presented to the Organiser in written form before the 14th of October and the claims made after that will not be discussed by the Organiser.
3.7. You can request more information about the campaign from SportID International OÜ by sending an e-mail to info@sportid.com.

Kuidas registreerida tiim? Tiimi registreerimiseks on vajalik registreerida tiim kasutades selleks hashtag’i (#). Tiiminimi peab olema kujul #Tiiminimi, näiteks #SportIDtiim. Tiimi nimi tuleb kirjutada iga liikumiskorra sisestamisel kommentaaridesse kõikidel tiimiliikmetel. Ainult #TiimiNimi sisestused lähevad üldedetabelis arvesse. 

Registreeri tiim Vaata edetabelit